Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display

Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display

Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses. Ex Display, no case etc, just sunglasses.
Tom Ford RICKIE FT 1007 Shiny Black/Grey 65/5/135 women Sunglasses Ex Display